ประเทศญี่ปุ่น

17 ม.ค.

                       
     
                ภูมิประเทศ : ญี่ปุ่นมีพื้นที่ 377,835 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของโลก จึงเป็นที่มาของชื่อ ” ดินแดนอาทิตย์อุทัย ” หมู่เกาะที่ทอดตัวยาวมีลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ประกอบด้วย 4 เกาะใหญ่ ได้แก่ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ คิวชู และมีเกาะใหญ่น้อยอีกกว่า 6,800 เกาะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น มีจังหวัดต่างๆ ทั้งหมด 47 จังหวัด (Prefecture) แบ่งเป็นเมืองต่างๆ รวมทั้งหมดมากกว่า 650 เมือง โดยมีโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2411 ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กกว่าไทยประมาณ 0.7 เท่า แต่มีประชากรมากกว่าประมาณ 2 เท่า

              ภูมิอากาศและฤดูกาล : ภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากลักษณะพื้นที่ของประเทศที่ทอดตัวเป็นแนวยาว ทางเหนือ คือ เกาะฮอกไกโด มีอากาศหนาวจัดเกือบทั้งปี มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางใต้ คือคิวชูและโอกินาวาจะมีสภาพอากาศแบบเมืองร้อน และฝนตกชุกในฤดูฝน
                 ประชากร : ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณ 127.5 ล้านคน (ตุลาคม 2545 ชาย 62.3 ล้านคน หญิง 65.2 ล้านคน) นับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก

                 ศาสนา : ศาสนาสำคัญในญี่ปุ่นมีสองศาสนา ได้แก่ ชินโต และพุทธศาสนา แม้ว่าคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันกล่าวว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อในศาสนาใดเป็นพิเศษ แต่ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมของทั้งชินโตและพุทธศาสนา

                 ภาษา : ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการของญี่ปุ่น และในแต่ละภูมิภาคจะมีภาษาท้องถิ่นของตนเอง ภาษาอังกฤษ จะใช้บ้างในบางที่ เช่น สนามบิน โรงแรมใหญ่ๆ หรือสถานที่ราชการบางแห่งที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติ เด็กนักเรียนญี่ปุ่นจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ชั้นมัธยมต้น แต่การเรียนการสอนมักจะเน้นเพื่อการสอบแข่งขันมากกว่าใช้ปฏิบัติจริง ดังนั้น แม้ว่าคนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นจะใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น แต่ภาษาญี่ปุ่นยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น 
            
                          
             ภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดโตเกียว โดยในวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นจากโตเกียวได้ ในปัจจุบันภูเขาได้ถูกจัดโดยนักวิทยาศาสตร์อยู่ในลักษณะของภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่ำ โดยภูเขาไฟระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ใน ยุคเอโดะ
       
                           

   เกาะนามิ (Nami Island)  เกาะแห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้ต่างเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงาม และมีสุสานของนายพลนามิ

                       

       เกาะปีนัง ( Penang ) เกาะปีนังหรือไข่มุกตะวันออก (PearloftheOrient) ซึ่งเป็นอาณานิคมอันเก่าแก่ที่สุดของอังกฤษใน ประเทศมาเลเซีย เกาะปีนังมีพื้นที่ 285 กิโลเมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

                                   

ประเทศจีน

13 ม.ค.

                       

               ที่ตั้ง: ประเทศจีนตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชีย ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิค มีพื้นที่ทั้งหมด 9,600,000 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากประเทศรัสเซียและแคนาดา
               ประเทศจีนมีชายแดนติดกับประเทศอื่นถึง 22,800 กิโลเมตร มีชายแดนติดกับประเทศต่าง ๆ ดังนี้
   ทิศตะวันออก: ติดประเทศเกาหลี
   ทิศเหนือ: ติดประเทศมองโกลเลีย
   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: ติดประเทศรัสเซีย
   ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ: ติดประเทศคาซัสสถาน Kazakhstan, เคอ-
   กิสสถาน Kyrgyzstan และทา่จิคิสสถาน Tajikistan
   ทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้: ติดประเทศอินเดีย อัฟกานิสสถาน
   เนปาล ภูฐาน และปกกีสถาน
   ทิศใต้: ติดประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม
   ชายฝั่งทะเลตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้: ติดประเทศเกาหลี
   ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย และอินโดเนียเซีย

                     
            
   
                     กำแพงเมืองจีน  :  กำแพงเมืองจีนถือว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดด้วยฝีมือมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ ๓๕ องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -๒๑ องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอด ๆ อยาก ๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กำแพง กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” ด้วย

            

              
             อนุสาวรีย์แพะ  5  ตัว  :  เป็นสัญลักษณ์เมืองกวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างโดยใช้หินแกรนิตจำนวน 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าอยู่บนดอย  สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเจริญอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรม
เมืองกวางเจานี้ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแพะ” เนื่องจากมีตำนานเล่าขานกันต่อมาว่า ในสมัยราชวงศ์โจว เทพห้าองค์มองเห็นเมืองกวางเจาแห้งแล้งอยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง จึงทรงประทับแพะซึ่งคาบรวงข้าวลงมาจากสวรรค์มาให้ชาวบ้าน และได้ดลบันดาลให้เมืองกวางเจามีความเจริญและอุดมสมบูรณ์ จากนั้นเทพทั้งห้าก็หายไป คงเหลือไว้แต่เพียงแพะทั้ง 5 ตัวที่กลายเป็นหิน ดังนั้นชาวเมืองจึงถือว่าแพะเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำเมืองจนทุกวันนี้ กวางเจาจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “เมืองแพะ”

           
                  มาเก๊าทาวเวอร์ : มีความสูง 338  เมตร  ตั้งอยู่ที่บริเวณทะเลสาปนามวาน   นักท่องเที่ยวที่ต้องการคื่มด่ำบรรยากาศแบบพาโนราม่าของมาเก๊าเคล้าอาหารรสเลิศไม่ควรลืมที่จะชมความตื่นตาของมาเก๊าทาวเวอร์แห่งเดียวในโลก 

                 

ประเทศไทย

12 ม.ค.

                                      
              ประเทศไทย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและพม่า

               ภูมิอากาศ : ประเทศไทยมีภูมิอากาศแบบเขตร้อน อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากมหาสมุทรอินเดีย ทำให้เกิดฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากจากทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดฤดูหนาว
              ภาษาและการสื่อสาร : ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาราชการ มีตัวอักษรไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และใช้สืบต่อกันมาเป็นเวลานานนับศตวรรษ
                     

                      
                                ทุ่งดอกบัวตอง :  ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย 1263 เข้าสู่ทุ่งบัวตองอีก 26 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางมีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้างประมาณ 1 พันไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา มีความสวยงามมาก
นอกจากนี้ ยังมีบริการให้เช่าเต็นท์ค้างแรมบนดอย ซึ่งจะมีสถานที่สำหรับตั้งเต็นท์ได้ประมาณ 100 หลัง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง บริเวณหน่วยทำการบนทุ่งบัวตอง หรือหากต้องการจองล่วงหน้าให้ติดต่อกับทางอำเภอขุนยวมโดยตรง และบริเวณด้านหลังจุดชมวิว ยังมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย              

                     
                                 เกาะสมุย : ในอดีตคนไทยรู้จักเกาะสมุยว่ามีมะพร้าวพันธุ์ดีมากที่สุดปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั่วโลกเรียกขานเกาะสมุยว่า สวรรค์กลางอ่าวไทยเกาะสมุยมีหาดทรายขาวสวยขนานไปกับทะเลและทิวมะพร้าวริมชายหาดเกือบรอบเกาะ เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่สร้างความหลงไหลให้กับผู้มาเยือน ไม่เพียงเกาะสมุยเท่านั้นบรรดาเกาะบริวารและหมู่เกาะใกล้เคียงก็ล้วนมีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่ง จนนักท่องเที่ยวที่มาสมุยรู้สึกถึงความคุ้มเกินค่าการเดินทาง แต่ละหาดบนเกาะมีบรรยากาศการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปเช่นหาดเฉวงมีทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส เหมาะแก่การเล่นน้ำ หาดละไมมีอ่าวโค้งสวยงาม หาดตลิ่งงาม เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนเกาะ ไม่เพียงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเท่านั้นเกาะสมุยยังพร้อมไปด้วยที่พักร้านอาหาร บริการนำเที่ยว สถานบรรเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันการเดินทางไปยังเกาะสมุยนั้นสะดวกมาก มีทั้งเรือโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งที่ออกเกือบทุกชั่วโมงและยังมีเที่ยวบินตรงมายังเกาะสมุยอีกด้วย

                      
                               น้ำตกทีลอซู:  ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากที่ทำการเขตฯ 3 กิโลเมตร ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย

ตามความจริงต้องออกเสียงว่า “ทีลอชู” และเป็นคำนามในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า “น้ำตก” ชื่อ “ทีลอซู” เป็นความพยายามแปลความหมายทีละคำ โดย “ที” หรือ “ทิ” แปลว่า “น้ำ” “ลอ” หรือ “ล่อ” แปลว่า “ตก” แต่ “ชู” ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้น จึงมีความพยายามทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก “ซู” แปลว่า “ดำ” จึงนำไปสู่การเรียกว่า “ทีลอซู” และแปลว่า “น้ำตกดำ”

ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. – 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว – ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. – 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด

           

ประเทศสิงคโปร์

12 ม.ค.

                                        

                                            ประเทศสิงคโปร์ ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่เต็มไปด้วยประชากรที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ดังนั้นทุกฝ่ายจึงให้ความสำคัญและ สนับสนุนเรื่องการศึกษากันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ บรรยากาศทางการศึกษาที่ทำให้ ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดได้อย่างอิสระและเปิดกว้าง นอกจากนี้ประเทศนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการนำเสนอความโดดเด่นที่หลากหลายของการศึกษาไว้ด้วยกัน ทั้งในด้านความเจริญของเมือง ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่ดีเยี่ยม เข้มข้นมากตามมาตรฐานสากล สามารถช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ที่ทันโลกและก้าวไกลสู่อนาคตที่สดใสได้

                                     ลักษณะภูมิอากาศ :  คล้ายกับประเทศไทย คือ เป็นแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดปีเนื่องจากอิทธิพลทาง ทะเล และ ที่ตั้งของประเทศ รูปปั้นสิงโตพ่นน้ำ
                                     ประชากร :   มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 4.21 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นสุดในภูมิภาค และเป็นประเทศ เล็กที่สุดในภูมิภาค ประชากรนั้นประกอบไปด้วยชาวจีน (76.5%) ชาวมาเลย์ (13.8%) ชาวอินเดีย (8.1%) และอื่น ๆ (1.6%) เป็นเชื้อสายผสมระหว่างยุโรปกับเอเชีย และเชื้อสายอื่น ๆ ซึ่งอยู่ด้วยกันโดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ประชากร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และฮินดู

                          
                               สิงห์โตพ่นน้ำ   :   รูปปั้นสิงโตทะเลสูง 8.6 เมตร หนัก 70 ตัน สร้างขึ้นจากซีเมนต์ฟอนดูโดยช่างฝีมือผู้ล่วงลับไปแล้วที่ชื่อ ลิมนางเซ็ง (Mr Lim Nang Seng) ส่วนรูปปั้นตัวที่สองที่ขนาดเล็กกว่า สูงเพียงสองเมตร หนักสามตัน ก็ถูกสร้างโดยช่างลิมเช่นเดียวกัน ลำตัวทำจากซีเมนต์ฟอนดู ผิวทำจากจานลายคราม และตาทำจากถ้วยชาสีแดงขนาดเล็ก

                          
                                        เกาะเซ็นโตซ่า  :  เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) หรือ เกาะมหาสนุก เมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพทางทหาร เมื่อครั้งยังตกเป็นอาณานิคม ของคนอังกฤษ ปืนใหญ่ที่เมื่อก่อนเคยใช้ ก็เป็นจัดแสดงโชว์ที่นี่ คือ ฟอร์ด ซิโลโซ่ (Fort Siloso) ใน ต่อมาทางรัฐบาลได้สร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกค่ะ ภายใรเกาะเซ็นโตซ่ามีขนาด 5 ตารางกิโลเมตร ภายในเกาะถูกจัดให้มีสถาน ที่สำหรับท่องเที่ยวหลายที่ค่ะ สามารถ นั่งรถรางฟรีภายในเกาะเชื่อมต่อไปยังสถานที่เที่ยว

                          
                                        สกายทาวเวอร์ :  คาร์ลส์เบิร์ก สกาย ทาวเวอร์ (หรือไทเกอร์ สกาย ทาวเวอร์) คือหอชมวิวที่สูงที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ตั้งอยู่ที่เกาะเซนโตซ่า มีความสูงเหนือพื้นดิน 110 เมตร, ประมาณ 36 ชั้น และ 131 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่หอชมวิวนี้คุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของเส้นขอบฟ้าสิงคโปร์, เซนโตซ่า, เกาะทางใต้ หรือถ้าวันไหนที่ฟ้าเปิด จะมองเห็นได้ถึงอินโดนีเซียและมาเลเซียเลยทีเดียว 

           

ประเทศออสเตรเลีย

12 ม.ค.

                       

                            ที่ตั้ง  :  เป็นเกาะทวีป (Island Continent) อยู่ในซีกโลกใต้ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก
พื้นที่ 7,692,000 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา และบราซิล และใหญ่กว่าไทยประมาณ 15 เท่า
เมืองหลวง กรุงแคนเบอร์รา เมืองที่มีประชากรมากสุด ได้แก่ นครซิดนีย์และเมลเบิร์น
                           ภูมิอากาศ :  ภาคใต้มีสภาพอากาศเย็น ในขณะที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนชื้น เดือนร้อนที่สุดคือ มกราคมและกุมภาพันธ์ เดือนหนาวที่สุดคือ กรกฎาคม
เวลา เร็วกว่าเวลามาตรฐาน กรีนิช 10 ชม.  และ 8 ชม. (Western Australia) เวลากรุงแคนเบอร์ราเร็วกว่ากรุงเทพฯ 3 ชม.
                          ประชากร  :  22 ล้านคน (ปี 2553) เป็นผู้ที่มีเชื้อชาติยุโรป ร้อยละ 92 เอเชียร้อยละ 7 และชนพื้นเมืองอะบอริจินส์ ร้อยละ 1
ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ
                          ศาสนา :  คริสต์นิกายโรมันคาธอลิค ร้อยละ 25.8 คริสต์นิกายแองกลิกัน ร้อยละ 18.7 คริสต์นิกายอื่น ๆ ร้อยละ 21 พุทธ ร้อยละ 2.1 มุสลิม ร้อยละ 1.7 อื่นๆ ร้อยละ 1.2 ไม่แจ้งศาสนาตน ร้อยละ 13 และไม่นับถือศาสนาใด ร้อยละ 15 (จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2544)
วันชาติ วันที่ 26 มกราคม
                          รูปแบบการปกครอง :  ระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ์ (Federal Democracy) และเป็นประเทศในเครือจักรภพ
ประมุข สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ (Governor-General) คนปัจจุบันคือ นางเควนทิน ไบรซ์(Quentin Bryce,AC) หัวหน้าฝ่ายบริหารคือ นางสาวจูเลีย กิลลาร์ด (The Honorable Julia Gillard, MP) นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคแรงงาน Australia Labor Party
 

                           
                    สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์บริดจ์ (Sydney Harbor Bridge)  :   มีโครงสร้างผิวจราจรพาดผ่านโครงเหล็กถักรูปโค้ง (แบบ Trussed Through Arch) ตั้งอยู่บนอ่าวซิดนีย์ กลางเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในทศวรรษ 1930 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง เปิดใช้ในปีค.ศ. 1932

                          
                              พิพิธภัณฑ์สถานที่บริสเบน  ( Brisbane) :  เป็นสถานที่สำหรับการแบ็คแพ็คไปอย่างเฉื่อยชาเพียงแค่เดินไปรอบ ๆ ให้เสียเวลาบางส่วนและผ่อนคลายมือเมื่อเผชิญหน้ากับวัตถุบางอย่างที่น่าสนใจที่สุดและสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ. พิพิธภัณฑ์ควีนส์แลนด์, ตั้งอยู่ในใจกลางของควีนส์แลนด์ทางวัฒนธรรมย่าน, เป็นพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมและการกระตุ้นของวิทยาศาสตร์, สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ของมนุษย์. ไฮไลท์รวมถึง Mephisto (เพียงรถถังเยอรมันที่เหลือจากสงครามโลกครั้งที่ 1), Dandiiri Maiwar ชนพื้นเมืองและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรวัฒนธรรม

                    
                                 Canberra : สถานที่นี้อาจจะไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยวแต่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากตั้งอยู่ในเมืองแคนเบอรร่าซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองแคนเบอร่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภา และสถานที่สำคัญทางราชการของประเทศ อยู่ห่างจากเมืองซิดนีย์ ประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถบัส (ค่าเดินทางเพียง 15$ เท่านั้น) มหาวิทยาลัยมีหอพักในมหาวิทยาลัย มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการจัดหาที่พักกับชาวออสเตรเลีย ภายในมหาวิทยาลัยมีร้นค้า ร้านอาหาร ร้นหนังสือ ศูนย์ถ่ายเอกสารและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีแพทย์ประจำมหาวิทยาลัย มี sport & fitness club มีห้องสมุดและฟรีอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษา รอบๆมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารไทย จีน เวียดนาม อิตาเลี่ยน ฯลฯ

           

ประเทศเนเธอร์แลนด์

10 ม.ค.

                                                          

                                      มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเนเธอร์แลนด์และหมู่เกาะอีก 6 แห่งในทะเลแคริบเบียน เดิมประเทศเนเธอร์แลนด์มีชื่อในภาษาดัตช์คือ Nederland ซึ่งมีความหมายว่า ดินแดนที่อยู่ต่ำ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล แต่ทั้งนี้เนเธอร์แลนด์มักถูกเรียกว่า ฮอลแลนด์

                                  ภูมิศาสตร์ : ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป โดยชายแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ทิศใต้ติดกับประเทศเบลเยี่ยม ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ฮอลแลนด์เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมทั้งจากประเทศเยอรมนี ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส อีกจุดเด่นหนึ่งของประเทศฮอลแลนด์ก็คือ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเพียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเท่านั้นที่มีเนินเขา อย่างไรก็ดีสิ่งนี้ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามนั่นก็คือผืนฟ้าที่ทอด ยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งไปกว่านี้ฮอลแลนด์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ แม่น้ำหรือลำคลอง ในปัจจุบันฮอลแลนด์มีประชากรทั้งหมดประมาณ 16 ล้านคน

                                 เนเธอร์แลนด์ถือเป็นสังคมชนิดพึ่งพาตนเอง ผู้คนต้องเรียนรู้ที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ทั้งนี้จึงส่งผลให้ชาวดัตช์รักอิสรภาพแต่ในขณะเดียวกันก็มีระเบียบวินัยด้วย ลักษณะเด่นหนึ่งขาวชาวดัตช์ก็คือความเปิดกว้างและความตรงไปตรงมาทั้งทางการ กระทำและการพูดจา สังคมชาวดัตช์เป็นสังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ จะเห็นได้ชัดจากในชั้นเรียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน/นัก ศึกษา ทุกคนจะรู้สึกถึงความเป็นกันเองได้อย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่สามารถเรียกกันด้วยชื่อหน้า

                                               

            ทุ่งดอกทิวลิปและกังหันลมเนเธอร์แลนด์
          กังหัน :  เป็นกังหันลมประเภทหนึ่ง ทำงานในการเปลี่ยนพลังงานลมไปหมุนเพื่อใช้ในการทำงานประเภทอื่น กังหันลมวินด์มิลล์นิยม    ถูกใชสำหรับโรงโม่ โดยใช้พลังงานลมในการบดอัดธัญพืชหรือเมล็ดพันธุ์ให้ละเอียด   
         

                                                               

 

 

 

 

 

     

 

 

       

          

ประเทศอังกฤษ

10 ม.ค.

                      

                              สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของสหราชอาณาจักร จัดอยู่ในประเทศค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน โดยทางตอนเหนือจะหนาวกว่าทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางตะวันออก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในช่วงฤดูหนาวคือ 2 – 4 องศาเซลเซียส และสูงสุดในช่วงฤดูร้อนคือ 18 – 22 องศเซลเซียส อย่างไรก็ดี กล่าวโดยรวมได้ว่าสหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศค่อนข้างสูง โดยในบางวัน อาจมีสภาพอากาศให้ได้พบเห็นเกือบทุกรูปแบบก็ว่าได้
มีฤดูกาลทั้งหมด 4 ฤดูคือ    ฤดูใบไม้ผลิ : มีนาคม – พฤษภาคม  ,    ฤดูร้อน : มิถุนายน – สิงหาคม  ,  ฤดูใบไม้ร่วง : กันยายน – พฤศจิกายน
,  ฤดูหนาว : ธันวาคม – กุมภาพันธ์

                  สหราชอาณาจักร เป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาของโลก (GMT – Greenwich Mean Time) ดังนั้นประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก จึงมีเวลาที่เร็วกว่า โดยเร็วกว่าประมาณ 6 ชั่วโมง (ในช่วงมีนาคม – ตุลาคม) หรือ 7 ชั่วโมง (ในช่วงตุลาคม – มีนาคม) ทั้งนี้เนื่องจากสหราชอาณาจักร จะเปลี่ยนเวลา daylight saving จาก GMT ไปใช้ BST (British Summer Time) ในช่วงฤดูร้อนซึ่งหมายถึงการปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ปลายเดือนตุลาคม

           

               Bigben
              
บิ๊กเบน ตึกสภา เวสต์มินสเตอร์ ทั้งหมดคือ สัญลักษณ์ของลอนดอนที่ไม่เคยเสื่อมความสำคัญ ตัวบิ๊กเบนและอาคารรัฐสภาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเทมส์ ขณะนี้กำลังขัดสีฉวีวรรณเป็นการใหญ่จึงเห็นเป็นสีทองอร่าม ไม่ดำหม่นมัวด้วยคราบเขม่าควันและการเวลาเหมือนในอดีต มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กำลังซ่อมแซมเช่นกัน เหมือนกับสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในบริเวณใกล้เคียงที่ทำให้การเดินข้ามถนนไปมาของนักท่องเที่ยวออกจะ ลำบากไม่ใช่น้อยเลย

             

          สะพานทาวเวอร์ (Tower Bridge)
         สร้างขึ้นเหนือแม่น้ำเทมส์ โดยสะพานแห่งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นจุดชมวิว ที่มีความสูงถึง 140 ฟุต เท่านั้น แต่ภายในของฐานสะพาน ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะเป็นหอสูง ยังเป็นที่ที่จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ จนถึงมีจัดแสดงห้องอบไอน้ำสมัยวิกตอเรียนด้วย

                 

           London Eye
           บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย (British Airways London Eye) กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษไปซะแล้ว สำหรับบริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย ที่สร้างขึ้นเพื่อรับปี สหัสวรรษ 2000 โดยสายการบินบริติช บริติช แอร์เวยส์ ลอนดอน อาย เป็นจุดชมวิว ที่มีลักษณะเป็นกงล้อหมุน มีความสูง 135 เมตร จุดชมวิวนี้ สร้างขึ้นภายใต้แนวความคิด อากาศ น้ำ พื้นโลก และเวลา